praca

BIP

W tym miejscu można dowiedzieć się, czy w danym momencie Muzeum Powstania Warszawskiego poszukuje nowych pracowników.

Muzeum Powstania Warszawskiego poszukuje Kandydata/Kandydatki na nastepujące stanowiska:

Menager ds. projektów digitalowych i social mediów

 

Twój zakres obowiązków

 • tworzenie strategii komunikacji digitalowej muzeum
 • koordynacja i obsługa wszystkich digitalowych kanałów informacyjnych muzeum (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube)
 • samodzielne tworzenie i zarządzanie treścią w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej muzeum
 • moderowanie treści pojawiających się na profilach społecznościowych
 • rozwój i poszerzanie zakresu ofertowego z obszaru online/interactive/social media
 • współtworzenie rozwiązań i projektów on-line, raportów oraz analiz
 • tworzenie materiałów informacyjnych i promocyjnych we współpracy z innymi działami muzeum oraz z zewnętrznymi agencjami
 • realizacja projektów medialno-komunikacyjnych
 • bieżące wsparcie przy eventach, obsługa socialmediowa
 • koordynacja pracy podwykonawców oraz współpracowników
 • Tworzenie i egzekwowanie harmonogramu publikacji

 

Nasze wymagania

 • doświadczenie w planowaniu i zarządzaniu kampaniami reklamowymi w social media (w tym znajomość Facebook Ads)
 • bardzo dobra orientacja w internecie i trendach social media
 • nienaganna znajomość języka polskiego, umiejętność redagowania krótkich tekstów
 • doświadczenie w administrowaniu stronami internetowymi (obsługa CMS)
 • znajomość programów graficznych umożliwiająca samodzielne przygotowywanie grafik do mediów społecznościowych
 • mile widziana podstawowa znajomość programów do montażu wideo i tworzenia animacji
 • znajomość Google Analytics oraz zdolności analityczne
 • samodzielność
 • umiejętność niestandardowego i krytycznego myślenia
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1
 • umiejętności pracy pod presją czasu
 • dyspozycyjność – część wydarzeń może odbywać się wieczorami lub w weekendy
 • Wysoka kultura osobista

 

To oferujemy

 • pracę w prestiżowej instytucji kultury
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze etatu
 • możliwości podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • benefity pracownicze (premie uznaniowe, dofinansowanie karty MultiSport, świadczenia z ZFŚS, karta przedpłacona na święta, dofinansowanie do wakacji)
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów oraz innowacyjnych rozwiązań

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym

do dnia 01.02.2023 r. na adres:

Muzeum Powstania Warszawskiego

ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa

z dopiskiem Menager ds. projektów digitalowych i social mediów

Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) administrator przedstawia wymagane informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 79, 00-844 Warszawa (dalej: administrator).
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się, pisząc na adres pocztowy administratora lub drogą elektroniczną, pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@1944.pl. Do inspektora ochrony danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych, w tym realizacji przysługujących praw.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu:

(1) Rekrutacji:

 1. w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, gdyż jest to niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 1 Kodeksu pracy); takie przetwarzanie obejmuje następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 2. na podstawie dobrowolnej zgody, za którą administrator uważa przesłanie CV i/lub listu motywacyjnego zawierającego dodatkowe dane, inne dane niż wymagane przepisami Kodeksu pracy (wskazane powyżej, w szczególności zdjęcie) i przekazane z własnej inicjatywy przez kandydata (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 3. w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną, gdyż jest to niezbędne aby podjąć działania przed zawarciem umowy, na żądanie kandydata (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

(2) Prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) i wyłącznie w przypadku udzielenia takiej zgody na przetwarzanie danych w tym celu przez kandydata.

(3) Archiwizacyjnym na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jakim jest udokumentowanie prowadzenia procesów rekrutacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Przewidywanymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty działające na zlecenie administratora, tj. podmioty świadczące usługi informatyczne, a także podmioty wspierające administratora w procesie rekrutacji, podmioty kurierskie i pocztowe, doradcy, oraz podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do administratora.

 

 1. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez okres 1 roku od momentu rozstrzygnięcia procesu obecnej rekrutacji lub do momentu wycofania uprzednio wyrażonej zgody. Dane osobowe w celach archiwizacyjnych, wyłącznie w niezbędnym do tego zakresie, będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 2. W dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Przysługuje Pani/Panu:
 4. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 5. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 6. prawo do usunięcia danych osobowych;
 7. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 8. prawo do przenoszenia danych;
 9. prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją kandydata.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. W przypadku rekrutacji w związku z zatrudnieniem na umowę o pracę, podanie danych osobowych, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie spowoduje niemożność rozpatrywania kandydatury na oferowane stanowisko.

 

Podanie danych osobowych w szerszym zakresie jest dobrowolne i odbywa się na podstawie zgody, za którą administrator uważa przesłanie dokumentów zawierających informacje dodatkowe. Podanie takich danych pozostanie bez wpływu na możliwość udziału w rekrutacji i rozpatrzenie oferty kandydata.

W przypadku rekrutacji w związku z zatrudnieniem w oparciu o umowę cywilnoprawną, podanie danych jest warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym oraz ewentualnego zawarcia umowy oraz jednocześnie jej wymogiem. Konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie niemożność uwzględnienia kandydata w procesie rekrutacyjnym przez administratora.

 1. Dane przetwarzane do celów opisanych w niniejszym dokumencie nie będą podlegały profilowaniu, a wobec osób, których dane dotyczą nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do krajów trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Powstania Warszawskiego administrator prosi o przesłanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum przez okres 1 roku od momentu rozstrzygnięcia procesu obecnej rekrutacji.

Oświadczenie, o którym mowa może być zawarte w CV w następujący sposób:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Muzeum Powstania Warszawskiego przez okres 1 roku od momentu przesłania CV/listu motywacyjnego.”


 

Kontakt: Dział Kadr
Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
kadry@1944.pl

Podmiot udostepniający: Muzeum Powstania Warszawskiego

Wytworzył: Jan Ołdakowski

Data wytworzenia: 2020-02-27 12:00

Opublikował w BIP: Jakub Król

Data opublikowania:

Zmodyfikował: Jakub Król

Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-25 13:10:57

Liczba wyświetleń: 3147