dyrektor i zastępcy

bip

Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego oraz jego zastępcy

DYREKTOR MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
Jan Ołdakowski
joldakowski@1944.pl
tel. 22 539 79 05, 22 539 79 06
fax. 22 539 79 35

 1. Muzeum zarządza i reprezentuje na zewnątrz dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezydenta m. st. Warszawy w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
 2. Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy trzech zastępców dyrektora oraz bezpośrednio mu podległych kierowników komórek organizacyjnych i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.
 3. Dyrektor może tworzyć zespoły zadaniowe spośród pracowników Muzeum oraz wyznaczać ich koordynatora.
 4. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

 • kierownictwo w sprawach działalności podstawowej, naukowo-badawczych, edukacyjnych, organizacyjnych i administracyjnych, finansowych oraz technicznych;
 • nadzór na zbiorami, depozytami i majątkiem Muzeum;
 • czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi i materiałowymi;
 • przedstawianie właściwym organom, instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych i inwestycyjnych;
 • sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną;
 • tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Muzeum;
 • nadzór nad redakcją wydawnictw i druków muzealnych;
 • wydawanie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych;
 • dokonywanie w imieniu Muzeum czynności z zakresu prawa pracy.

 

ZASTĘPCA DYREKTORA
dr Dariusz Gawin - Szef Instytutu Stefana Starzyńskiego
tel. 22 539 79 05, 22 539 79 06
Fax. 22 539 79 35

Zastępca dyrektora do spraw Oddziału Muzeum – Instytutu Stefana Starzyńskiego sprawuje bezpośrednie kierownictwo we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Oddziału Muzeum – Instytutu Stefana Starzyńskiego.

W szczególności zastępca dyrektora do spraw Oddziału Muzeum - Instytutu Stefana Starzyńskiego:

 • sprawuje bezpośrednie kierownictwo w sprawach ekspozycyjnych, naukowo-badawczych, oświatowych, organizacyjnych i administracyjnych oraz inwestycyjnych Oddziału Muzeum – Instytutu Stefana Starzyńskiego,
 • koordynuje współpracę podległego mu Oddziału z innymi komórkami organizacyjnymi działalności podstawowej Muzeum oraz z komórkami organizacyjnymi administracji i obsługi.
 • zapewnia bezpieczeństwo zbiorów, ekspozycji i mienia Oddziału,
 • przygotowuje roczne plany pracy Oddziału i sprawozdania z wykonanych zadań.

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKONOMICZNYCH
Beata Obrębowska
tel. 22 539 79 03
fax. 22 539 79 82

 1. Zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych – główny księgowy we współpracy z dyrektorem Muzeum prowadzi gospodarkę finansową Muzeum.
 1. W szczególności zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych – główny księgowy:

 • opracowuje projekt rocznego budżetu (planu finansowego) Muzeum;
  sporządza sprawozdawczość finansową;
 • realizuje dyspozycje środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami;
 • przestrzega zasad rozliczeń pieniężnych oraz dba o zapewnienie należytej ochrony wartości pieniężnych;
 • ponosi odpowiedzialność za pokrywanie wydatków z właściwych środków na rachunku bankowym;
 • ponosi odpowiedzialność za terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
 • ponosi odpowiedzialność za terminową wypłatę wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników;
 • nadzoruje obliczanie podatków i składek;
 • ponosi odpowiedzialność za bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz za należyte przechowanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych i dokumentów finansowych;
 • opracowuje projekty przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora Muzeum dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzenia i rozliczanie inwentaryzacji.
 • dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. MERYTORYCZNYCH
dr Paweł Ukielski
tel. 22 539 79 05, 22 539 79 06
fax 22 539 79 35

Do zakresu działania zastępcy dyrektora do spraw merytorycznych należy:

 • koordynowanie współpracy podległych mu komórek organizacyjnych działalności podstawowej z komórkami organizacyjnymi administracji i obsługi,
 • nadzór nad realizacją prac wystawienniczych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa zbiorów, ekspozycji i mienia Muzeum,
 • przygotowywanie rocznych planów pracy i sprawozdań z wykonanych zadań.

 

 

Podmiot udostepniający:

Wytworzył:

Data wytworzenia:

Opublikował w BIP: Jakub Król

Data opublikowania:

Zmodyfikował: Jakub Król

Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-26 09:14:38

Liczba wyświetleń: 4232